URGÈNCIA SANITÀRIA PREVISIBLE

RESOLUCIO d'1 de setembre de 2016, de la Conselleria d’Educació, i de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es dicten instruccions i orientacions d’atenció sanitària específica en centres educatius per a regular l’atenció sanitària a l'alumnat amb problemes de salut crònica en horari escolar, l’atenció a la urgència previsible i no previsible, així com l’administració de medicaments i l'existència de farmacioles en centres escolars.

La finalitat d'este protocol és descriure el procediment que han de seguir els centres educatius per a atendre l'alumnat amb problemes de salut crònica en horari escolar, a més de la urgència previsible i no previsible, l’administració de medicaments i l'existència de farmacioles.

 

URGÈNCIA SANITÀRIA PREVISIBLE

 

Una urgència sanitària previsible és una situació de salut que es presenta sobtadament, requerix atenció o tractament immediat i porta implícita una alta probabilitat de risc per a la vida, si no és atesa. És previsible que es puga produir però no és possible determinar ni el moment ni el lloc, ni garantir en tot moment la presència d'un professional sanitari titulat. (Asma, diabetis, epilèpsia o al·lèrgies greus).

A tots aquells alumnes, dels quals ja tenim constància que es troben en la dita situació (URGÈNCIA SANITÀRIA PREVISIBLE), se'ls entregarà la nova documentació que han d'omplir.

 

Per a tots aquells/es que puguen necessitar una atenció sanitària específica per patir una malaltia crònica i no tinguem constància d'això, els preguem que passen pel centre per a arreplegar la documentació necessària, així com rebre la informació que precise.

 

ENLLAÇ ALS DOCUMENTS A PRESENTAR